Cele i zadania

POSTĘPOWANIE WSPIERAJĄCO-AKTYWIZUJĄCE

Trening funkcjonowania w codziennym życiu gdzie uczestnicy doskonalą lub uczą się:

 • nabycia bądź poprawnej umiejętności samodzielnego jedzenia, mycia się, ubierania, załatwiania potrzeb fizjologicznych,
 • nabycie, doskonalenie nawyków higienicznych, dobieranie odpowiedniej odzieży do okoliczności, pory roku,
 • nabycie umiejętności samodzielnego prania ręcznego,
 • nauka i doskonalenie umiejętności obsługi sprzętu AGD (nauka prasowania, składania ubrań, rozwieszania wypranej bielizny),
 • nauka przestrzegania zasady nie  korzystania z przedmiotów osobistego użytku należących do innych osób.

Trening budżetowy, w ramach którego uczestnicy poznają wartość pieniądza (praca indywidualna i grupowa, a przede wszystkim metody praktyczne, ćwiczebne, realizacji zadań, metody problemowe – klasyczna, przypadków, sytuacyjna, burza mózgów):

 • poznanie wartości pieniądza,
 • umiejętność samodzielnych zakupów,
 • nauka przygotowania listy potrzebnych artykułów spożywczych,
 • rozpoznawanie przydatności do użycia poszczególnych produktów,
 • nauka odczytywania daty ważności artykułów,
 • nabycie i doskonalenie orientacji w cenach i dokonywanie obliczeń.

Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów:

 • nabycie, doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktów, podtrzymanie rozmowy, aktywnego słuchania,
 • nauka odpowiedzialności i współpracy z innymi osobami.

Zajęcia praktyczne poza siedzibą ŚDS – forma wyjazdowa polegająca na tym, że uczestnicy wspierani przez terapeutę załatwiają samodzielnie swoje sprawy urzędowe, wypełniają dokumenty, prowadzą rozmowy z urzędnikami.

Trening umiejętności spędzania czasu wolnego poznając jego różnorodne formy (praca indywidualna i grupowa, metody praktyczne ćwiczebne, realizacji zadań, metody problemowe – klasyczne, przypadków, metoda sytuacyjna, burza mózgów, metody asymilacji wiedzy – pogadanka, dyskusja, wykład, praca z książką):

 • uczestnik podczas treningu nauczy się umiejętnie zagospodarować czasem wolnym,
 • znajomość form czasu wolnego – kino, teatr, wycieczki, i wyjazdy krajoznawcze, zwiedzanie muzeów, zabytków, zawody sportowe, występy i pokazy artystyczne,
 • spotkania w ramach różnych kół zainteresowań (teatralnego).

Wdrażanie i aktywizowanie w zakresie różnych form:

 • biblioterapia,
 • muzykoterapia,
 • świetlicowe gry towarzyskie,
 • spacery,
 • spotkania towarzyskie (Kluby seniora, osobami z najbliższego otoczenia, sąsiadami i znajomymi),
 • pogadanki, panele dyskusyjne – spotkania społecznościowe,
 • zajęcia edukacyjne mające na celu podnoszenie wiedzy ogólnej (nauka lub podtrzymanie, na możliwym do osiągnięcia poziomie, umiejętność czytania i słuchania ze zrozumieniem oraz pisania itp.).

ZAJĘCIA W PRACOWNIACH

Trening z terapii zajęciowej, w ramach której codziennie odbywają się zajęcia w pracowniach:

a) manualna plastyczna

 • rozwijanie twórczości artystycznej,
 • nabycie kształtowania umiejętności odbioru, przeżywania i oceniania sztuki,
 • rozwijanie twórczego myślenia, zainteresowania sztuką i jej technikami,
 • kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi,
 • rozwijanie aktywności twórczej poprzez wykonywanie prac plastycznych, tworzenie wystaw, oglądanie albumów o sztuce,
 • rozwijanie wyobraźni i uzdolnień plastycznych uczestników,
 • doskonalenie umiejętności manualnych,
 • nauka planowania i przewidywania,
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni.

– papieroplastyka:

 • wykonywanie z krepiny, bibuły kwiatów,
 • wyklejanie obrazów na tekturze kulkami z bibuły, kolorowych gazet, ozdabianie ramek do obrazów,
 • wykonywanie masy papierowej, tworzenie z niej figur o różnych kształtach, po wyschnięciu zdobnictwo,
 • wykonywanie kartek okolicznościowych,
 • wykonywanie sezonowych dekoracji placówki.

– rękodzieło:

 • nauka i tworzenie obrazów z liści, płatków kwiatów (ususzonych),
 • oklejanie słoików, butelek wełną, sznurkiem itp.
 • tworzenie obrazów typu collage,
 • nauka zdobienia metoda decupage,
 • nauka wykorzystania materiałów ekologicznych (darów natury) w sztuce, zbieranie i suszenie liści, gałęzi, kasztanów, szyszek, traw, nasion roślin, owoców, mchu, muszli, trzciny itp.
 • zdobnictwo i dekoratorstwo,
 • układanie różnorodnych kompozycji w wazonie, koszykach.

b) komputerowa

 • nabycie i doskonalenie umiejętności z zakresu postaw obsługi komputera: włączania komputera, korzystanie z myszki, klawiatury, tworzenie i otwieranie plików i folderów, nauka zapisywania pliku, nauka zapisywania na płycie CD, drukowanie,
 • nabycie, doskonalenie umiejętności z zakresu programów PAINT, WORD – korzystanie z przybornika, rysowanie figur, wypełnianie kolorem, praca w edytorze tekstów, pisanie tekstu, poprawianie i uzupełnianie tekstu, zmiana fragmentu tekstu, zaznaczanie, kopiowanie, przenoszenie, wycinanie fragmentów, wyrównywanie tekstu,
 • wzrost wiedzy na temat ostrożności w obsłudze – zagrożenia utraty materiału,
 • wykorzystanie nabytych umiejętności – tworzenie stron kalendarza, redagowanie kroniki, gazetki, sporządzanie książki kucharskiej,
 • rozwijanie umiejętności intelektualnych poprzez pracę w programach edukacyjnych; „Logopedyczne zabawy”, „Wesoła szkoła”,
 • nabycie umiejętności wyszukiwania w Internecie informacji dotyczących bieżących tematów i wydarzeń.

Trening kulinarny, polega na nabyciu umiejętności kulinarnych, które pozwolą w mniejszym bądź większym stopniu usamodzielnić pensjonariusza. Podczas treningu pensjonariusz zapozna się z:

 • wdrażanie zasad higieny osobistej poprzez wyrobienie nawyku częstego mycia rąk (przed przystąpieniem do pracy, trakcie wykonywania czynności w pracowni, a co najważniejsze po wyjściu z toalety),
 • wyrobienie nawyku zakładania odzieży ochronnej (tj. fartucha), a także zwrócenie uwagi na estetykę i czystość odzieży własnej,
 • dbanie o czystość i porządek w pracowni, jadalni oraz zapoznanie z asortymentem i zasadami stosowania środków czystości,
 • utrzymanie w czystości naczyń i urządzeń znajdujących się w pracowni i magazynie,
 • wzrost wiedzy na temat układania posiłków, układanie jadłospisów, planowanie zakupów i wydatków,
 • zapoznanie się z zasadami prawidłowego przechowywania żywności i jego czasu – okresu, sprawdzanie okresów przydatności do spożycia produktów i gotowych wyrobów,
 • nabywanie umiejętności korzystania z przepisów kulinarnych,
 • poznanie zasad racjonalnego (zdrowego) odżywiania się,
 • wykonanie wstępnej obróbki produktów tj. mycie i obieranie jarzyn, owoców,
 • samodzielne przyrządzenia potraw np. zupy, zapiekanki, naleśniki, dla wszystkich uczestników,
 • poznawanie technik organizacji pracy przy wypieku ciast,
 • nauka estetycznego nakrywania do stołu, dekoracji potraw oraz zasad zachowania się przy stole podczas spożywania posiłków,
 • nabycie i rozwijanie umiejętności posługiwania się sprzętem AGD, kuchenka, piekarnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa, robot kuchenny, opiekacz, żelazko.

Rehabilitacja fizyczna ma na celu podtrzymywanie ogólnej sprawności ruchowej, a mianowicie:

 • nabycie, doskonalenie sprawności ruchowej w ramach ćwiczeń koordynacyjnych, ogólnousprawniających, manualnych, relaksacyjnych, oddechowych, równoważnych, ćwiczeń przy muzyce z elementami choreoterapii, grach i zabawach sportowych, spacerów,
 • rozładowanie napięć psychicznych,
 • polepszenie samopoczucia,
 • wzrost aktywności psychospołecznej,
 • stymulowanie uczestników w kierunku wzrostu samodzielności,
 • pogłębianie nawyku,
 • podnoszenie zdolności poznawczych: uwagi, spostrzegawczości, orientacji w przestrzeni, wyobraźni, umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego, przewidywania oraz podejmowania właściwych decyzji.

Poradnictwo psychologiczne:

a) konsultacje psychologiczne dla uczestników i ich rodzin, których celem jest bieżące rozwiązywanie zaistniałych problemów i konfliktów, jak również realizacja indywidualnych planów terapeutycznych na podstawie przeprowadzonych diagnoz psychologicznych:

 • zwiększenie poczucia własnej wartości,
 • nabycie umiejętności służących samodzielnemu życiu w otwartym środowisku,
 • przełamywanie barier we wzajemnych kontaktach osób z zaburzeniami psychicznymi z innymi osobami z otoczenia,
 • zmniejszenie poczucia izolacji społecznej,
 • kształtowanie i utrzymanie właściwych więzi społecznych,
 • budowanie poczucia bezpieczeństwa, empatii, zachęty i otwartości,
 • rozwijanie i kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie i różnicowania emocji,
 • kształtowanie umiejętności komunikacyjnych i aktywnego słuchania,
 • rozwijanie umiejętności asertywnych,

b) zajęcia psychoedykacyjne – prowadzone są przez psychologa jak również terapeutów zajęciowych. Prowadzone są w formie treningów oraz warsztatów – metodą oddziaływania psychologicznego służącą kształtowaniu określonych umiejętności psychologicznych i rozwojowi osobistemu,

c) zajęcia indywidualne i grupowe:

Zajęcia indywidualne obejmują bezpośredni kontakt z uczestnikiem przebiegający w warunkach szczególnej dyskrecji. Zajęcia grupowe kładą nacisk na poprawę funkcjonowania uczestników w relacjach z innymi ludźmi. Uczestnicy podczas zajęć grupowych opowiadają o swoich problemach i o ważnych dla siebie aspektach życia oraz słuchają jakie problemy maja inni i jak sobie z nimi radzą. Następuje często wymiana doświadczeń. Środowisko grupy staje się dla uczestników miejscem nawiązywania kontaktów miedzy sobą, dzięki czemu mogą rozpoznać własne schematy komunikowania się oraz dowiedzieć się jak są odbierani przez innych.

d) rozwijanie kompetencji psychospołecznych,

e) zajęcia relaksacyjne czyli:

 • kształtowanie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji samego siebie,
 • kształtowanie spontaniczności, pewności siebie,
 • wyczucie własności ciała oraz poznanie własnego ciała oraz odkrywanie własnych możliwości,
 • wyzwalanie poczucia satysfakcji związanej z wysiłkiem fizycznym,
 • rozwijanie kontaktów i współpracy z partnerem i grupą.

Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych:

To zajęcia praktyczne głównie odbywające się poza siedzibą Środowiskowego Domu Samopomocy – jest to forma wyjazdowa polegająca na tym, że uczestnicy wpierani przez terapeutów załatwiają samodzielnie swoje sprawy urzędowe, wypełniają dokumenty, prowadzą rozmowy z urzędnikami (możliwość skorzystania z zasiłków celowych) oraz kształtowanie samodzielności i zasad współżycia w środowisku.

Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych:

Zajęcia polegające przede wszystkim na wyjazdach poza siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy w celu uzgodnienia i zaplanowania terminów wizyt u lekarza, pomoc przy zakupie leków. Uczestnicy maja możliwość do samodzielnego załatwiania swoich spraw w sprawie swojego zdrowia.

Skip to content