Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce uprzejmie informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 76/2020 Zarządu PFRON z dnia 30 października 2020 r. wydłużył termin składania wniosków w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III do dnia 16 listopada 2020 r.

Pomoc w ramach programu może być przyznana osobom niepełnosprawnym, jeśli w okresie od dnia 9 marca 2020 r. do dnia 16 listopada 2020 r. utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówkach rehabilitacyjnych przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych w każdym z miesięcy okresu pomocy. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym, że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 5 miesięcy.

Wnioski o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III można składać w wersji elektronicznej poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW) dostępny pod adresem: https://sow.pfron.org.pl

W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW jest możliwość złożenia wniosku drogą pocztową, elektroniczną pod adresem: pcpr@powitaostrolecki.pl lub bezpośrednio w siedzibie PCPR w Ostrołęce, ul. 11 listopada 68.

Przypominamy, że w związku z sytuacją epidemiczną bezpośrednia wizyta interesantów w urzędzie wymaga zasłonięcia maseczką ust i nosa.

Skip to content